Zpracování a ochrana osobních údajů

Pokud jste návštěvníkem webu, mým zákazníkem nebo odběratelem novinek, svěřujete mi své osobní údaje. Já odpovídám za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je fyzická osoba Zlatko Štěpina, IČ 614 20 611 se sídlem v Brně, která je provozovatelem webové stránky www.zlatko.cz  a webových prezentací na doménách 3.řádu www.název.zlatko.cz.
Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat.

Kontaktní údaje

Pro případné dotazy nebo informace, vč. odvolání nebo omezení svého souhlasu se zpracováním osobních údajů mně kontaktujte, nebo zašlete svůj požadavek na e-mail obchod@zlatko.cz  .

Prohlašuji

Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

- budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
- plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
- umožním a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracovávám osobní údaje, které mi sami svěříte, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

– poskytování služeb, plnění smlouvy
vaše osobní údaje v rozsahu: jméno a příjmení, adresa, e-mail, popř. telefonní kontakt, které nezbytně potřebuji k plnění smlouvy (např. zaslání přístupů do aplikace, zasílání online kurzu, dodání zboží, změna termínů seminářů, atp.). V případě firemních zákazníků, se osobní údaje rozšiřují o fakturační adresu, sídlo podnikání (ev. adresu provozovny, dodání či plnění), IČ a DIČ, jméno statutárního zástupce a oprávněné osoby a kontaktní údaje na tyto osoby (e-mail, telefonní kontakt, adresa).

– vedení účetnictví
Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuji, abych vyhověl zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

– marketing – zasílání newsletterů
Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), místo bydliště, popř. předaný telefonní kontakt využíváme za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu 5 let.

Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 5 let. V obou případech můžete kdykoliv tento souhlas odvolat emailem s požadavkem o odhlášení.

– pokročilý marketing na základě souhlasu
Pouze na základě vašeho souhlasu vám můžeme zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing, cílení reklamy na Facebooku atp., a to po dobu 5 let. Ten lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.

– fotografická dokumentace, reference, živé akce
Pouze na základě vašeho souhlasu můžeme využít vaše fotografie, reference, zpětné vazby apod. a to do doby, než souhlas sami odvoláte.

- workshopy, semináře, přednášky
Na svých přednáškách, seminářích, workshopech, školeních atp. pořizuji zpravidla fotografickou dokumentaci, ev. audio a video záznam. Tato dokumentace a záznamy jsou použity pro účely vlastní propagace, jsou umisťovány na moji webovou prezentaci, sociální sítě a jiné aplikace a platformy, spojené s mojí činností. Dále jsou využívána v elektronických a tištěných propagačních, komerčních i obchodních materiálech. Svůj souhlas nebo omezení s použitím můžete odvolat prostřednictvím kontaktního emailu skoleni@zlatko.cz . Tyto materiály lze používat po neomezenou dobu nebo do odvolání vašeho souhlasu.

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Vaše osobní údaje chráním v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráním je, jako kdyby byli moje vlastní. Přijal jsem a udržuji veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokáži zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než já a na dané zpracování se specializují.

Jsou to poskytovatelé následujících platforem:

Facebook
Joomla!

Osobní údaje, které zpracovávám jako správce i jako zpracovatel, mohu zpřístupňovat výhradně spolupracovníkům a zpracovatelům, kteří vykonávají administrativní a technickou podporu při provozu aplikací potřebných k provozu webu a podpůrných aplikací nebo se podílejí na chodu mého podnikání např. účetní.

Jiným subjektům je přístup umožněn pouze z důvodu plnění zákonných povinností.

Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibuji vám však, že v takovém případě při výběru, budu na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Vaše osobní údaje nebudu předávat do třetích zemí. Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území Evropské unie nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu: obchod@zlatko.cz .

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup mě můžete kdykoli vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 14 dní, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč.

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl/-a námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na přenositelnost

Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že vám informace pošlu ve strojově čitelné podobě v termínu do 45 dní od zaslání vašeho požadavku.

Právo na výmaz (být zapomenut)


Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechci na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažu veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Zajištění práva na výmaz bude realizováno nejpozději do 45 dní od zaslání vašeho požadavku.

V některých případech jsem vázán zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy provedu výmaz všech takových osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budu informovat na e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu moc rád, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mě, abych s tím mohl něco udělat a případnou chybu napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

E-maily s inspirací, články, produkty a službami vám zasílám, jste-li můj zákazník, na základě mého oprávněného zájmu.

Pokud zákazníkem ještě nejste, posílám vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr mých e-mailů zasláním přáním o odhlášení.

Mlčenlivost

Dovoluji si vás ujistit, že moji zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat vaše osobní údaje jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů se mnou. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 23.5.2018.

 

Zásady ochrany osobních údajů na www.zlatko.cz

Tyto „Zásady ochrany osobních údajů“ řeší, jaké informace o uživateli shromažďujeme a jejich další využití. V případě jakékoli změny tohoto dokumentu, bude jeho nové znění umístěno na tomto místě. Změny a úpravy se budou vztahovat na všechny již shromážděné informace, tak i na informace nové.

Význam ochrany osobních údajů a soukromí našich uživatelů si plně uvědomujeme, proto při zpracovávání a uchovávání osobních údajů postupujeme v souladu s platnými právními předpisy, a to jak se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, zákonem č.127/2005 Sb. o elektronických komunikacích v platném znění, Občanského zákoníku, i příslušných norem Evropské unie.

Informace, které jsou shromažďovány o našich uživatelích jsou především následující - informace o stránkách, které uživatel u nás navštívil, termín a délku návštěvy. Uvedené údaje jsou využity pro zlepšení naší elektronické prezentace. Současně je automaticky evidováno, z jakého místa webové prezentace uživatel přišel (tzv.cookies).

Z osobních údajů evidujeme pouze přihlašovací e-mail, adresu, jméno a uživatelské jméno. Tyto informace jsou nutné a použity pouze pro potřeby přihlášení k uživatelskému účtu. Uživatelé mohou své osobní údaje kdykoliv změnit.

Pro potřeby registrace a účasti na námi pořádaných školení evidujeme všechny položky vyplněné objednatelem nebo účastníkem v přihlašovacím formuláři nebo jinak poskytnuté provozovateli zlatko.cz.

Registrací na našem webu uživatel souhlasí s využíváním podrobností uvedeného elektronického kontaktu při registraci na web a na námi pořádaná školení, za účelem šíření obchodních sdělení, která budou zahrnovat jak obchodní sdělení týkající se výrobků a služeb uvedených na naší webové prezentaci, tak i výrobků a služeb spolupracujících třetích stran.

Zásady ochrany osobních údajů na www.zlatko.cz jsou platné, jak pro doménu II.řádu „zlatko.cz“, tak pro domény III.řádu „název.zlatko.cz“, které jsou v provozu nebo budou v budoucnu zprovozněny a také pro domény, které budou prostřednictvím provozovatele domény zlatko.cz administrovány.

V případě, že si uživatel nebude přát zasílat žádné naše nabídky a informace, může se kdykoli prostřednictvím našich webových stránek odhlásit z odběru a následně opětovně přihlásit k odběru. Vyřazení proběhne zpravidla nejpozději do dvou pracovních dnů.

 

Zlatko Štěpina, provozovatel webu www.zlatko.cz

 

 V Brně dne 15.8.2016

aktualizováno 25.5.2018

 

Kdo jsem

Žiji tady a teď. V přítomném okamžiku. Přináší mi Bohatství, Radost, Štěstí, Úspěch, Peníze. Každý můžeme mít, co si přejeme, co chceme. Stačí udělat hlavní věc: Začít žít v přítomosti. Nežít v minulosti „Co kdyby…“, ani v budoucnosti „Až budu …“.
Nabízím Vám pomoc a podporu. Aby jste se to naučili, jako já.

Kontakt

+420 608 844 006

zlatko@zlatko.cz

www.zlatko.cz